6038
1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، روند تست جداساز لرزه ای در کارخانه روی نمونه های prototype چگونه برای جداساز های لرزه ای چگونه است؟ چه نکاتی را باید مد نظر داشته باشیم؟

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، روند تست جداساز لرزه ای در کارخانه روی نمونه های prototype چگونه برای جداساز های لرزه ای چگونه است؟ چه نکاتی را باید مد نظر داشته باشیم؟

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com/

playlist

پکیج استثنایی 808