6048
1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، در ساختمان های جداسازی شده لرزه ای تکلیف اتصالات مکانیکی، لوله ها، داکت ها، آسانسور و ... چه می شود؟

 سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، در ساختمان های جداسازی شده لرزه ای تکلیف اتصالات مکانیکی، لوله ها، داکت ها، آسانسور و ... چه می شود؟

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در این  باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com

playlist

پکیج استثنایی 808