6050
1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، در جداسازی لرزه ای تفاوت بین ساختمان های نوساز و پروژه های مقاوم سازی در چیست؟ توضیحاتی مختصر در باره نحوه اجرا در هر دو حالت

 سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، در جداسازی لرزه ای تفاوت بین ساختمان های نوساز و پروژه های مقاوم سازی در چیست؟ توضیحاتی مختصر در باره نحوه اجرا در هر دو حالت

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در  این باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com

playlist

پکیج استثنایی 808