6044
1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، تفاوت عملکردی بین دو میراگر اصطکاکی انتقالی و اصطکاکی انقالی دورانی شرکت Pall در چیست؟

 سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، تفاوت عملکردی بین دو میراگر اصطکاکی انتقالی و اصطکاکی انقالی دورانی شرکت Pall در چیست؟

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در این باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com/

playlist

پکیج استثنایی 808