6065
1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، روند گرفتن جواز برای ساختمان های نوساز تجهیز شده با جداساز لرزه ای یا میراگر در شهرداری

 سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، روند گرفتن جواز برای ساختمان های نوساز تجهیز شده با جداساز لرزه ای یا میراگر در شهرداری

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در  این باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com

playlist

پکیج استثنایی 808