6039
1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، در چه زلزله هایی به طور عملی جداساز ها مورد آزمون زلزله طبیعی قرار گرفتند و آیا سربلند بیرون آمدند؟

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، در چه زلزله هایی به طور عملی جداساز ها مورد آزمون زلزله طبیعی قرار گرفتند و آیا سربلند بیرون آمدند؟

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com/

playlist

پکیج استثنایی 808