6052
1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، نحوه ساخت جداساز لرزه ای LRB به چه صورت است؟ تفاوت پخت گرم (ولکانیزه کردن) با اتصالات سرد تحت پرس در تولید جداساز ها در چیست؟

 سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، نحوه ساخت جداساز لرزه ای LRB به چه صورت است؟ تفاوت پخت گرم (ولکانیزه کردن) با اتصالات سرد تحت پرس در تولید جداساز ها در چیست؟

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در  این باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com

playlist

پکیج استثنایی 808