6053
1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، جداساز لرزه ای POT چیست و کجا کاربرد دارد؟

 سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، جداساز لرزه ای POT چیست و کجا کاربرد دارد؟

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در  این باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com

playlist

پکیج استثنایی 808