6040
1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، آیا بیمه کردن ساختمان برای اطمینان خاطر از کیفیت و جبران خسارت ناشی ازا زلزله کارا خواهد بود؟ در مورد سازه های جداسازی شده چه طور؟ تجارب بین المللی چه می گوید؟

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، آیا بیمه کردن ساختمان برای اطمینان خاطر از کیفیت و جبران خسارت ناشی ازا زلزله کارا خواهد بود؟ در مورد سازه های جداسازی شده چه طور؟ تجارب بین المللی چه می گوید؟

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در  این باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com/

playlist

پکیج استثنایی 808