6056
1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، مزایای استفاده از میراگر ویسکوز چیست؟

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، مزایای استفاده از میراگر ویسکوز چیست؟

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در  این باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com

playlist

پکیج استثنایی 808