6066
1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، تفاوت بین جداساز های لرزه ای LRB و HDRB در چیست؟

 سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، تفاوت بین جداساز های لرزه ای LRB و HDRB در چیست؟ جداساز لرزه ای LRB مخفف Lead Rubber Bearing  و HDRB مخفف High Damping Rubber Bearing می باشد.

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در  این باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com

playlist

پکیج استثنایی 808