6045
1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، آیا می توان در ساختمان هایی که (نوساز یا پروژه های بهسازی لرزه ای) فلزی یا بتنی حاوی دیوار برشی یکپارچه از جداساز زیر دیوار برشی بتنی استفاده نمود؟

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، آیا می توان در ساختمان هایی که (نوساز یا پروژه های بهسازی لرزه ای) فلزی یا بتنی حاوی دیوار برشی یکپارچه از جداساز زیر دیوار برشی بتنی استفاده نمود؟

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در این باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com/

playlist

پکیج استثنایی 808