سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، آیا می توان در ساختمان های بلند مرتبه از جداساز لرزه ای استفاده نمود؟

1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، آیا می توان در ساختمان های بلند مرتبه از جداساز لرزه ای استفاده نمود؟

 سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، آیا می توان در ساختمان های بلند مرتبه از جداساز لرزه ای استفاده نمود؟

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در این باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه