سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، تفاوت بین آیین نامه های اروپایی مانند EN و امریکایی نظیر ASCE،FEMA و NEHRP در مورد تست های نمونه های آزمایشی و طراحی جداسازهاو میراگرهای انرژی

1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، تفاوت بین آیین نامه های اروپایی مانند EN و امریکایی نظیر ASCE،FEMA و NEHRP در مورد تست های نمونه های آزمایشی و طراحی جداسازهاو میراگرهای انرژی

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، تفاوت بین آیین نامه های اروپایی مانند EN و امریکایی نظیر ASCE،FEMA و NEHRP در مورد تست های نمونه های آزمایشی و طراحی جداسازهاو میراگرهای انرژی.

تفاوت این آیین نامه ها در چیست، چند درصد تجهیزات باید قبل از کارگذاری آزمایش شوند؟ چه آیین نامه ملاک طراحی است؟ شرایط زمین شناسی و لرزه خیزی ایران به کدام سبک آیین نامه ها نزدیکی بیشتری دارد؟ با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com/

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...