سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، مقایسه اقتصادی هزینه های مضاعف بر ساخت در ساختمان های جداسازی شده نوساز و بهسازی شده لرزه ای با جداساز

1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، مقایسه اقتصادی هزینه های مضاعف بر ساخت در ساختمان های جداسازی شده نوساز و بهسازی شده لرزه ای با جداساز

 سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، مقایسه اقتصادی هزینه های مضاعف بر ساخت در ساختمان های جداسازی شده نوساز و بهسازی شده لرزه ای با جداساز

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در  این باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...