15393
06:49

تحلیل تیرها تحت بارهای گسترده مختلف- قسمت دوم (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

در این فیلم لنگر و برش داخلی تیر و نحوه محاسبه آنها در حضور بار گسترده مورد بحث قرار می گیرد.

این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.
منبع

playlist

پکیج استثنایی 808