13641
09:44

محاسبه اثر نشست تکیه گاهی با استفاده از روش شیب افت (ترجمه و دوبله اختصاصی 808)

در این ویدئو مفهوم نشست تکیه گاهی توضیح داده می‌شود. نشست تکیه گاهی در پل‌ها تقریباً امر متداولی است. در صورتی که بررسی خاک به صورت مناسب انجام نشده باشد پس از پایان ساخت پل، تکیه گاه نشست می‌کند.
وقتی تکیه گاه نشست می‌کند لازم است تأثیرات آن بر سازه از جمله نیروها و جابجایی محاسبه شود. در این مثال خاص شاه‌تیر پل مورد توجه قرار گرفته که در وسط آن یک تکیه گاه مفصلی قرار دارد. هدف ما محاسبه نیرو اعضا و تکیه گاه‌ها با توجه به نشست 50 میلی متری این تکیه گاه است. در این مثال از روش شیب افت (یکی از روش‌های تحلیل سازه‌ها برای تحلیل تیرها و قاب ها می‌باشد که در سال ۱۹۱۵ توسط جورج منی ابداع شده است) استفاده شده است.
(یادداشت مترجم: چرخش ساعت‌گرد قطعه علامت منفی برای دلتا و چرخش پادساعت‌گرد علامت مثبت برای دلتا دارد.)

این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است

playlist

پکیج استثنایی 808