15065
09:35

ترسیم خط تاثیر در خرپاها (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

در این فیلم با نحوه ترسیم خط تاثیر در خرپاها آشنا خواهید شد.
این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.
منبع

playlist

پکیج استثنایی 808