14719
13:41

معادلات برش و لنگر در تیرها (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

هدف از ارائه این ویدیوی اموزشی کمک به دانشجویان برای استفاده از معادلات برش و لنگر در تیرهایی است که تحت بارگذاری های مختلفی قرار می گیرند.

این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.

playlist

پکیج استثنایی 808