بخشی از فیلم آموزشی شبیه سازی جامع حفاری مکانیزه سپری تونل با TBM در نرم افزار FLAC 3D

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...