رسم نمودارهای برش و لنگر با استفاده از معادلات برش و لنگر (ترجمه و دوبله اختصاصی 808)

08:14

رسم نمودارهای برش و لنگر با استفاده از معادلات برش و لنگر (ترجمه و دوبله اختصاصی 808)

در این فیلم با نحوه ترسیم نمودارهای برش و لنگر با استفاده از معادلات برش و لنگر  آشنا می شوید.

نمودارهای نیروی برشی و لنگر خمشی تفسیر گرافیکی از برش و لنگر در طول مقطع عضو هستند. در این فیلم چگونگی ترسیم این نمودارها آموزش داده خواهد شد.با استفاده از این نمودارها، ما می توانیم به سرعت تعیین کنیم که کجا لنگر خمشی و نیروی برشی در تیر بیشینه هستند. این مقادیر عوامل کلیدی در طراحی اعضا هستند، لذا مهم است تا ایده اولیه در مورد چگونگی ترسیم این نمودارها داشته باشیم. هر فرآیند طراحی نیازمند پارامترهای خاصی برای طراحی ظرفیت اعضا است. این پارامترها به عنوان داده های ورودی در فرآیند طراحی شناخته می شوند و در پایان شما خصوصیات مادی و هندسی مقطع را به دست می آورید. تمرکز این مثال بر روند طراحی نخواهد بود. این ویدئو از روش گرافیکی استفاده می کند تا نشان دهد چطور تحلیل تیر انجام می شود و نمودار نیروهای برشی و لنگر خمشی ترسیم می شود. تیر با تقعر رو به بالا مثبت و تیر با تحدب منفی در نظر گرفته می شود.

این فیلم توسط موسسه 808 اختصاصی ترجمه و دوبله شده است

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...