خط تاثیر لنگر برای تیرهای معین استاتیکی (ترجمه و دوبله اختصاصی وبسایت 808)

10:36

خط تاثیر لنگر برای تیرهای معین استاتیکی (ترجمه و دوبله اختصاصی وبسایت 808)

خطوط تاثیر یک ابزار عالی برای تعیین نیروهای داخلی در یک سازه تحت بار متحرک هستند. در این مثال یک پل نشان داده شده است که نقطه میانی دهانه با حرف G نامگذاری شده است. برای دست یافتن به ماکزیمم لنگر مثبت و منفی در این نقطه هر دو روش کمی و کیفی ارائه شده است. روش کیفی سریع است و برای درک چگونگی عملکرد خط تاثیر می تواند بسیار مفید باشد.روش کمی مشکل تر است و برای دستیابی به نتایج دقیق به کار گرفته می شود.

این فیلم توسط موسسه 808 برای استفاده علاقه مندان ترجمه و دوبله شده است

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...