12589
50

مدلسازی ستون‌های دارای ارتفاع مختلف در برنامه ETABS 2015

در این فیلم نحوه  مدلسازی ستون‌های دارای ارتفاع مختلف در برنامه ETABS 2015 آموزش داده می شود.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

playlist

پکیج استثنایی 808