12951
03:22

ضریب k در توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان


در این فیلم در خصوص ضریب k در توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان بحث می شود.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است

playlist

پکیج استثنایی 808