12570
56

اعمال ضریب ترک خوردگی پیچشی تیرهای بتنی

در این فیلم نحوه  اعمال ضریب ترک خوردگی پیچشی تیرهای بتنی آموزش داده می شود.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

playlist

پکیج استثنایی 808