13029
01:34

نحوه وارد نمودن خطوط شبکه از برنامه AutoCAD به برنامه ETABS جهت ترسیم تیر و ستونها در نقشه های پیچیده

در این فیلم نحوه وارد نمودن خطوط شبکه از برنامه AutoCAD به برنامه ETABS جهت ترسیم تیر و ستونها در نقشه های پیچیده آموزش داده شده است.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

playlist

پکیج استثنایی 808