12911
01:16

اعمال نشست تکیه گاهی در ETABS 2015

در این فیلم  بانحوه اعمال نشست تکیه گاهی در ETABS 2015 آشنا می شوید.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

playlist

پکیج استثنایی 808