12558
02:23

محاسبه ضريب بزرگنمايي پيچشي طبقه در ETABS 2016

در این فیلم نحوه محاسبه ضريب بزرگنمايي پيچشي طبقه در ETABS 2016 آموزش داده می شود.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

playlist

پکیج استثنایی 808