13059
42:50

نگرشی بر ضریب رفتار در طراحی سازه ها

در این فیلم  توضیحاتی در خصوص نگرشی بر ضریب رفتار در طراحی سازه ها ارائه می شود.
این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.
این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

playlist

پکیج استثنایی 808