روند تعریف یک ستون مختلط بصورت پر شده با بتن در برنامه ETABS 2015

03:24

روند تعریف یک ستون مختلط بصورت پر شده با بتن در برنامه ETABS 2015

در این فیلم با روند تعریف یک ستون مختلط بصورت پر شده با بتن در برنامه ETABS 2015 آشنا خواهید شد.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.