12716
02:53

نحوه ترسیم تیرهای منحنی در ETABS v9.7.4

در این فیلم  با نحوه ترسیم تیرهای منحنی در  ETABS v9.7.4 آشنا می شوید.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

playlist

پکیج استثنایی 808