12762
03:27

نحوه دریافت یک شتابنگاشت، دو خطی نمودن آن در برنامه SeismoSignal و تعریف آن در برنامه SAP2000

در این فیلم  با نحوه دریافت یک شتابنگاشت، دو خطی نمودن آن در برنامه SeismoSignal و تعریف آن در برنامه SAP2000 آشنا می شوید.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

playlist

پکیج استثنایی 808