12649
03:08

ارزیابی مقدار نیروی طراحی اتصالات تیر به ستون مفصلی با استفاده از خروجی برنامه ETABS 2015

در این فیلم  با نحوه ارزیابی مقدار نیروی طراحی اتصالات تیر به ستون مفصلی با استفاده از خروجی برنامه ETABS 2015 آشنا می شوید.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

playlist

پکیج استثنایی 808