بستن گره های طبقه برای تعیین میزان سختی آنها در برنامه ETABS 2015

02:40

بستن گره های طبقه برای تعیین میزان سختی آنها در برنامه ETABS 2015

در این فیلم نحوه  بستن گره های طبقه برای تعیین میزان سختی آنها در برنامه ETABS 2015  آموزش داده می شود.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...