مهارت های کلیدی رهبری ومدیریت پروژه

58:51

مهارت های کلیدی رهبری ومدیریت پروژه

در این وبینار به بررسی کلی مهارت های رهبری و اینکه چگونه می توان این مهارت ها را به واسطه نقاط قوت، افزایش داد، پرداخته می شود. پس از آن تعدادی از مهارت های کلیدی بین فردی و اینکه چگونه می توان آنها را در مدیریت پروژه ها به کار برد، مورد بحث قرار می گیرد. موضوع دیگری که در این وبینار مطرح می شود، روش های مختلف ایجاد ارتباط و چگونگی انجام آن در شرایط سخت می باشد. در این وبینار همچنین روش های توسعه و بهبود SWOT (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها)، تجزیه و تحلیل آنها و همچنین کاربرد انها در بهبود مهارت های فردی و حرفه ای معرفی خواهد شد.

استفاده از این وبینار می تواند برای تمام مهندسان عمران داخل کشورمان که تمایل به فعالیت در زمینه کنترل پروژه دارند، مفید واقع شود.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...