اعمال ضریب ترک خوردگی پیچشی تیرهای بتنی

56

اعمال ضریب ترک خوردگی پیچشی تیرهای بتنی

در این فیلم نحوه  اعمال ضریب ترک خوردگی پیچشی تیرهای بتنی آموزش داده می شود.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...