روند ترسیم طیف پاسخ ارتجاعی در برنامه SeismoSignal

02:05

روند ترسیم طیف پاسخ ارتجاعی در برنامه SeismoSignal

در این فیلم  با روند ترسیم طیف پاسخ ارتجاعی در برنامه SeismoSignal آشنا می شوید.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...