شتاب سنج، Accelerograph

شتاب سنج، Accelerograph

شتاب سنج، Accelerograph

ابزارهایی که شتاب زمین در طول زلزله را ثبت می‌کنند، معمولا شتاب‌سنج نامیده می شوند.

شتاب‌سنج کینمتریک FBA-23

 یک شتاب‌سنج را می‌توان به یک ابزار حرکت قوی یا لرزه‌نگار یا به زبان ساده شتاب‌سنج زلزله نامید. این ابزارها معمولا به شکل یک جعبه مخصوص ساخته می‌شوند که در گذشته فقط شامل یک ضبط‌کننده فیلم یا کاغذ (یک ابزار آنالوگ) بودند. اما در حال حاضر آنها اغلب به طور مستقیم روی محیط دیجیتال ثبت می‌کنند و سپس داده‌ها از طریق اینترنت منتقل می‌شوند.

شتاب‌سنج برای زمانی مفید است که حرکت زمین در حین زلزله آن‌چنان قوی است که باعث حساسیت بیشتر حسگرهای خارج از مقیاس می‌شود.

شتاب‌سنج، شتاب زمین را بر حسب زمان ثبت می‌کند. این ثبت کردن اغلب نمودار شتاب زلزله، ثبت حرکت قوی یا تاریخچه زمانی شتاب نامیده می‌شود. از این رکوردهای زلزله، اندازه‌گیری میزان حرکت قوی (IMs) می‌توانند اندازه‌گیری شوند. ساده‌ترین انها شتاب حداکثر زمین (PGA) است. دیگر انواع IMSها عبارتند از شدت آریاس (Arias)، سرعت حداکثر زمین (PGV) که برای ثبت شتاب نیاز به یک بار انتگرال‌گیری دارد،  جابه‌جایی حداکثر زمین (PGD) که نیاز به دو بار انتگرال‌گیری دارد. یک طیف پاسخ اغلب برای نشان دادن اینکه چطور زمین‌لرزه روی ساختارهای با فرکانس‌های طبیعی متفاوت یا دوره‌های مختلف اثر می‌گذارد، محاسبه شده است. این مشاهدات برای ارزیابی خطر لرزه‌ای یک منطقه، مفید است.

علاوه بر این در کاربردهای مهندسی، شتاب‌سنج‌ها همچنین برای مطالعه زمین‌لرزه‌ها از دیدگاه علمی مفید هستند. به عنوان مثال، شتاب‌سنج‌ها می توانند برای بازسازی سابقه تاریخی گسیختگی در امتداد یک گسل در طول زلزله استفاده شوند که این امر جز از طریق لرزه‌نگار با استفاده از ابزارهای استاندارد امکان‌پذیر نخواهد بود.

منبع: usgs ،Wikipedia

 

اخبار

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - شتاب سنج، Accelerograph