شتاب، acceleration

شتاب، acceleration

شتاب، acceleration

هنگامی که شما پدال گاز ماشین را فشار می‌دهید یا ترمز می‌کنید، ماشین سریع‌تر یا کندتر حرکت می‌کند. وقتی‌که سرعت از مقداری به مقداری دیگر تغییر می‌کند، تسریع‌کننده (سریع‌تر) یا کندشونده (کندتر) است. این تغییر از یک سرعت به سرعت دیگر، شتاب نامیده می‌شود. از نظر فنی، شتاب تغییر سرعت در واحد زمان است.

شتاب در فیزیک نرخ تغییر سرعت یک شی با توجه به زمان است. بر اساس قانون دوم نیوتن، شتاب شی، برایند خالص همه نیروهای اعمال شده به شی است. واحد شتاب در سیستم SI، متر بر مجذور ثانیه (m/s2) است. شتاب‌ها مقادیر برداری هستند (دارای مقدار و جهت هستند) و از قانون متوازی‌الاضلاع تبعیت می‌کنند. به عنوان یک بردار، نیروی خالص محاسبه شده برابر با حاصلضرب جرم جسم (مقدار اسکالر) در شتاب آن است (F=ma)

شتاب متوسط: شتاب متوسط یک جسم در یک دوره زمانی، برابر با تغییر سرعت (dv) تقسیم بر طول دوره زمانی (dt) است.

شتاب در هنگام زلزله، زمانی که زمین تکان می‌خورد نیز تجربه می‌شود. شتاب پیک، بزرگترین افزایش سرعت ثبت شده توسط یک ایستگاه خاص در طول زلزله است.

منبع: usgs ،Wikipedia

مترجم: محبوبه پوریوسفی

اخبار

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - شتاب، acceleration