نکاتی از سازه های فضاکار از زبان پروفسور هوشیار نوشین ( پدر سازه های فضاکار ایران )

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم