نکاتی از سازه های فضاکار از زبان پروفسور هوشیار نوشین ( پدر سازه های فضاکار ایران )