آنالیز طیف پاسخ در نرم افزار ETABS 2015

17:44

آنالیز طیف پاسخ در نرم افزار ETABS 2015

در این فیلم نحوه آنالیز طیف پاسخ که روشی  برای آنالیز لرزه ای ساختمان های بلند مرتبه یا نامنظم است در نرم افزار ETABS 2015 آموزش داده می شود. این آموزش مبتنی بر آیین نامه ASCE 7-05  می باشد.
منبع