تخصیص بارها و مش بندی یک دال در نرم افزار ETABS 2015

10:31

تخصیص بارها و مش بندی یک دال در نرم افزار ETABS 2015

در این فیلم که در ادامه مبحث قبلی است،  تخصیص بار و مش بندی یک دال ساختمان تجاری در نرم افزار ETABS 2015 آموزش داده می شود. در بخش اول بارهای مرده، زنده و دیوارها تعیریف و سپس تخصیص داده می شوند. در ادامه به مش بندی پرداخته می شود که به دو صورت دستی و اتوماتیک انجام می گیرد.

منبع