دوره مکانیک سیالات و هیدرولیک؛ آمادگی کنکور ارشد عمران ۹۸

دوره مکانیک سیالات و هیدرولیک؛ آمادگی کنکور ارشد عمران ۹۸

شیوه برگزاری: آنلاین

این دوره برگزار شده است. از این صفحه میتوانید فیلم کامل این دوره را از فروشگاه سایت تهیه بفرمایید

سرفصل‌های دوره:

سیالات

فصل اول: سیال و خصوصیات فیزیکی آن

۱-۱ تعاریف اولیه 

۲-۱ تعریف سیال 

۳-۱ قانون لزجت نیوتن 

۴-۱ انواع سیال 

۵-۱ تراکم‌پذیری سیالات

۶-۱ فشار بخار مایع

۱-۶-۱ نقطه جوش

۲-۶-۱ کاویتاسیون

۷-۱ گاز کامل 

۸-۱ کشش سطحی

۹-۱ موئینگی

۱۰-۱ تنش در یک نقطه از سیال

فصل دوم: استاتیک سیالات

۱-۲ مقدمه و کلیات

۲-۲ معادلات اساسی استاتیک سیالات

۱-۲-۲ سیال تراکم‌ناپذیر

۲-۲-۲ سیال تراکم‌پذیر

۱-۲-۲-۲ دما ثابت

۲-۲-۲-۲ دما متغیر

۳-۲ دستگاه‌های اندازه‌گیری فشار

۱-۳-۲ بارومتر (فشارسنج)

۲-۳-۲ پیزومتر

۳-۳-۲ مانومتر

۱-۳-۳-۲ قوانین مانومترها

۴-۲ نیروی هیدرواستاتیک وارده به سطوح

۱-۴-۲ نیروی سطحی بروی سیال محبوس و ساکن

۲-۴-۲ سطوح مسطح افقی

۳-۴-۲ سطوح مسطح مورب

۴-۴-۲ منشور فشار

۵-۴-۲ سطوح منحنی

۵-۲ قوانین شناوری

۱-۵-۲ پایداری اجسام شناور و غوطه‌ور

۶-۲ سکون نسبی

۱-۶-۲ شتاب خطی یکنواخت

۲-۶-۲ چرخش یکنواخت حول یک محور قائم

فصل سوم: مبانی حرکت سیال

۱-۳ مقدمه و تعاریف

۲-۳ دیدگاه‌های تحلیل حرکت سیال

۱-۲-۳ دیدگاه اولری 

۲-۲-۳ دیدگاه لاگرانژی

۳-۳ انواع جریان 

۱-۳-۳ از نقطه نظر زمان 

۱-۱-۳-۳ جریان دائمی 

۲-۱-۳-۳ جریان غیردائمی

۲-۳-۳ از نقطه نظر مکان

۱-۲-۳-۳ جریان یکنواخت

۲-۲-۳-۳ جریان غیریکنواخت 

۳-۳-۳ از نقطه نظر تنش برشی

۱-۳-۳-۳ جریان چرخشی

۲-۳-۳-۳ جریان غیرچرخشی

۴-۳ شتاب ذره

۱-۴-۳ مختصات دکارتی

۲-۴-۳ مختصات طبیعی

۵-۳ سیستم و حجم کنترل

۶-۳ معادله عمومی انتقال رینولدز

۱-۶-۳ قانون بقای جرم

۲-۶-۳ معادله پیوستگی

۷-۳ تابع جریان

۸-۳ معادلات ناویر- استوکس

۱-۸-۳ معادله اولر

۲-۸-۳ معادله برنولی

۱-۲-۸-۳ ضریب تصحیح انرژی جنبشی

۹-۳ سیفون

۱۰-۳ لوله پیتوت

۱۱-۳ جت آزاد

فصل چهارم: اندازه حرکت

۱-۴ مقدمه و کلیات

۲-۴ معادله اندازه حرکت

۳-۴ ضریب تصحیح اندازه حرکت

۴-۴ معادله گشتاور اندازه حرکت

فصل پنجم: جریان آرام و آشفته در لوله‌ها و کانال‌ها

۱-۵ مقدمه و کلیات

۲-۵ جریان آرام و آشفته 

۳-۵ جریان آرام و دائمی با سیال تراکم‌ناپذیر

۱-۳-۵ جریان آرام، موازی، و دائمی با سیال تراکم‌ناپذیر بین صفحات موازی ثابت

۲-۳-۵ جریان آرام سیال تراکم‌ناپذیر روی سطوح شیبدار

۴-۵ جریان آرام در لوله‌ها

۵-۵ جریان آشفته در لوله‌ها

۱-۵-۵ دیاگرام مودی

۶-۵ افت‌های موضعی

۷-۵ شبکه لوله‌ها

۱-۷-۵ لوله‌های متوالی

۲-۷-۵ لوله‌های موازی

فصل ششم: تحلیل ابعادی و تشابه دینامیکی

۱-۶ مقدمه و کلیات

۲-۶ نیروهای مهم در سیالات 

۳-۶ اعداد بدون بعد مهم در سیالات 

۴-۶ آنالیز ابعادی 

۵-۶ تئوری باکینگهام

۶-۶ تعیین ابعاد بدون بعد

۷-۶ تشابه

۱-۷-۶ تشابه هندسی

۲-۷-۶ تشابه سینماتیکی

۳-۷-۶ تشابه دینامیکی

۸-۶ مفهوم فیزیکی اعداد بدون بعد مهم در مکانیک سیالات

 

لینک دانلود

هیدرولیک

فصل اول: مقدمه

۱-۱ مقایسه جریان در مجاری بسته (لوله) و مجاری باز (کانال)

۲-۱ رابطه برنولی

۳-۱ مشخصات هندسی مقاطع کانال‌ها

۴-۱ انواع جریان 

۱-۴-۴ جریان دائمی

۲-۴-۱ جریان غیردائمی

۳-۴-۱ جریان یکنواخت

۴-۴-۱ جریان غیر یکنواخت (متغیر)

۱-۴-۴-۱ جریان متغیر تدریجی (GVF)

۲-۴-۴-۱ جریان متغیرسریع (RVF)

۳-۴-۴-۱ جریان متغیر مکانی (SVF)

۵-۱ اعداد بدون بعد

۱-۵-۱ عدد رینولدز

۲-۵-۱ عدد فرود

۶-۱ فشار هیدرودینامیکی در جریان‌های انحنادار

۷-۱ رابطه پیوستگی در جریان‌های غیردائمی

۸-۱ سرعت موج

فصل دوم: اصل انرژی

۱-۲ مقدمه و کلیات

۲-۲ معادله انرژی

۳-۲ معادله انرژی مخصوص

۱-۳-۲ منحنی E-y و اعماق متناوب

۲-۳-۲ منحنی E-y در حالت عمومی

۳-۳-۲ عمق بحرانی

۴-۲ تحلیل جریان در یک کانال با برآمدگی موضعی

۵-۲ تحلیل جریان در یک کانال با تغییرعرض موضعی

۱-۵-۲ تنگ‌شدگی

۲-۵-۲ گشادشدگی

فصل سوم: اصل اندازه حرکت

۱-۳ مقدمه و کلیات

۲-۳ رابطه اندازه حرکت 

۱-۲-۳ نیروی مخصوص

۲-۲-۳ منحنی نیروی مخصوص و اعماق مزدوج

۳-۳ تحلیل پرش هیدرولیکی

۱-۳-۳ پرش مستغرق

فصل چهارم: جریان یکنواخت

۱-۴ مقدمه و کلیات

۲-۴ شکل‌گیری جریان یکنواخت 

۳-سرعت متوسط در جریان یکنواخت

۱-۳-۴ معادله شزی 

۱-۱-۳-۴ ضریب شزی 

۲-۳-۴ معادله مانینگ 

۱-۲-۳-۴ رابطه بین ضریب شزی و ضریب مانینگ

۲-۲-۳-۴ تعیین سرعت متوسط با استفاده از معادله مانینگ

۳-۲-۳-۴ زبری معادل

۴-۴ محاسبات جریان یکنواخت

۱-۴-۴ ضریب انتقال

۲-۴-۴ فاکتور سطح

۳-۴-۴ محاسبه عمق نرمال

۵-۴ بهترین مقطع هیدرولیکی

فصل پنجم: جریان متغیر تدریجی

۱-۵ مقدمه و کلیات

۲-۵ تئوری جریان متغیر تدریجی

۳-۵ طبقه‌بندی نیمرخ‌های طولی سطح آب 

۴-۵ معادله دینامیکی جریان‌های متغیر تدریجی

۵-۵ نحوه ترسیم نیمرخ‌ها 

۶-۵ نحوه ترکیب نیمرخ‌ها

۷-۵ محاسبات جریان متغیر تدریجی

۱-۷-۵ روش‌های عددی ساده

۱-۱-۷-۵ روش گام به گام مستقیم

۲-۱-۷-۵ روش عددی اولر

۲-۷-۵ روش انتگرال‌گیری ترسیمی

۳-۷-۵ روش انتگرال‌گیری مستقیم

مطالب مرتبط:

عکس‌های MaythamAnsari
مدرس دوره:
میثم انصاری
طول دوره:
مکانیک سیالات: ۵۰ ساعت، هیدرولیک: ۳۰ ساعت
هزینه ثبت نام بدون تخفیف: 500,000 تومان
هزینه ثبت نام: 500,000 تومان
زمان برگزاری کلاس ها:
جمعه‌ها از ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰
شروع دوره:
6 مهر 1397
نحوه برگزاری دوره:
آنلاین، ضبط فیلم
این دوره " برگزار شده " می باشد.
آموزشگاهمحتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد

محصولات مرتبط

فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
S-29
پکیج فیلم آمادگی آزمون ارشد
قیمت: 4,063,800 تومان
3,641,760 تومان
فیلم آموزش درس سیالات و هیدرولیک،قسمت پنجم: نیروی هیدرواستاتیک وارد به سطوح مختلف
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 22,000 تومان
22,000 تومان
آموزش اسكيس طراحي شهري
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
آموزش مهندسی روسازی، قسمت نهم: بارگذاری روسازی
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
مقاومت مصالح
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
نانوفناوری - در معماری و مهندسی ساختمان
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
فیلم آموزش روش كار مجازى در تحليل سازه ها
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
معادلات دیفرانسیل(ویژه آزمون ارشد )
قیمت: 84,000 تومان
84,000 تومان
فیلم آموزش  معادلات ديفرانسيل آمادگی کنکور کارشناسی ارشد عمران ،فصل اول: معادلات مرتبه اول بخش اول: معادلات تفكيك پذير
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 8,000 تومان
8,000 تومان
آموزش اسكيس طراحي معماري
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
آموزش خاک و پی سازی؛ فصل سوم: تراکم
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
سازه های بتنی جلد ۱ (نسل جدید)
قیمت: 46,000 تومان
46,000 تومان
فيلم آموزش تحليل سازه  (مبحث خط تأثير)
فروشگاه
temp
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
معماری آرکی تایپی (کهن الگویی)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 32,000 تومان
32,000 تومان
آموزش راندو پيشرفته
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
سیستم های اجرای پروژه در صنعت ساختمان
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
فیلم آموزش راهسازی آمادگی کنکور ارشد عمران، قسمت پنجم: عملیات خاکی
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
مدیریت استراتژیک پروژه
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 28,000 تومان
28,000 تومان
فیلم آموزشی درس مکانیک خاک و پی مبحث اول: آشنایی با محیط خاک
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 100,000 تومان
100,000 تومان
فیلم آموزش درس سیالات و هیدرولیک، قسمت اول: تعاریف اولیه سیال
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 0 تومان
0 تومان
فيلم آموزش تحليل سازه  (مبحث لنگر-سطح)
قیمت: 25,000 تومان
17,500 تومان
فیلم آموزش مقاومت مصالح فصل دوم: تغییرشکل های محوری
فروشگاه
temp
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
درک رفتار سازه ها
قیمت: 24,000 تومان
24,000 تومان
نا موجود
کتاب مرجع کامل کنکور نقشه‌برداری
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
فیلم آموزشی درس مکانیک خاک و پی مبحث سوم:
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 60,000 تومان
60,000 تومان
زبان تخصصی عمران
قیمت: 33,000 تومان
33,000 تومان
پرسپكتيو غيرمعمارانه
قیمت: 17,000 تومان
17,000 تومان
فیلم آموزش طراحی سازه بتنی فصل دوم - رفتار خمشی تیر بتن ارمه
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 18,000 تومان
18,000 تومان
فیلم آموزش طراحی سازه های فولاد فصل دوم - طراحی کششی اعضای فولادی
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 7,000 تومان
7,000 تومان
آموزش مهندسی روسازی، قسمت هشتم: یخبندان در روسازی
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
فیلم آموزش طراحی سازه بتنی فصل سوم -برش و پیچش
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
پکیج فیلم آموزش کامل راهسازی و روسازی؛ آمادگی کنکور کارشناسی ارشد عمران
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 350,000 تومان
350,000 تومان
فیلم آموزش رياضى عمومى ١ مبحث حد
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
تحلیل سازه ها جلد ۱ (نسل جدید)
قیمت: 59,000 تومان
59,000 تومان
فیلم کلاس نکته و تست گرامر زبان انگلیسی
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 100,000 تومان
100,000 تومان
سازه در معماري
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
آموزش مهندسی روسازی، قسمت اول: مفاهیم روسازی و قسمت های تشکیل دهنده آسفالت(قیر)
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 21,000 تومان
21,000 تومان
فناوری اطلاعات ITدر مهندسی ساختمان و مدیریت پروژه
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
مدیریت پروژه  با رویکرد پروژه های فناوری اطلاعات
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
فناوری های نوين ساختمانی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
مديريت پروژه‌هاي صنعتي
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
سازه های بتنی جلد ۲ (نسل جدید)
قیمت: 39,000 تومان
39,000 تومان
آموزش مهندسی روسازی، قسمت هفتم: تثبیت خاک
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
فيلم آموزش سيالات و هيدرولیک آمادگی کنکور ارشد عمران قسمت یازدهم: اندازه حرکت
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
مکانیک سیالات (نسل جدید)
قیمت: 128,000 تومان
128,000 تومان
روش طرح و ساخت با رويكردهاي Turnkey و EPC و BOT و Bridging
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 6,000 تومان
6,000 تومان
فیلم آموزشی درس مکانیک خاک و پی مبحث ششم: نشست و تحکیم خاک
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
زبان عمومی ارشد
قیمت: 38,000 تومان
38,000 تومان
فیلم آموزش طراحی سازه های فولادی فصل اول - مقدمه و مباحث تئوری فولاد
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 3,000 تومان
3,000 تومان
معماری فرم، فضا و نظم
قیمت: 27,000 تومان
27,000 تومان
آموزش اسکیس طراحی داخلی
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
راهسازی (نسل جدید)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 68,000 تومان
68,000 تومان
فیلم آموزش طراحی سازه فولادی فصل ششم: طراحی پیچ
فروشگاه
temp
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
روسازی راه (نسل جدید)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 49,000 تومان
49,000 تومان
آموزش مهندسی روسازی، قسمت ششم: آزمایش CBR، تثبیت خاک ها
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
فيلم آموزش تحليل سازه (مبحث درجه نامعینی)
فروشگاه
temp
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
فیلم آموزشی درس مکانیک خاک و پی مبحث چهارم: تنش برجای خاک
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
روش های اجرای پروژه
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
فیلم آموزش طراحی سازه فولادی فصل هفتم: جوش
فروشگاه
temp
قیمت: 6,000 تومان
6,000 تومان
بیان معماری
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
تحلیل سازه و مقاومت مصالح
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
آموزش اسكيس طراحي منظر(6)
قیمت: 24,000 تومان
24,000 تومان
باغ های ایران، غلامرضا نعیما
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
نا موجود
معماری معاصر ایران، بانی مسعود
قیمت: 60,000 تومان
60,000 تومان
نا موجود
فيلم آموزش مفهومی استاتیک
فروشگاه
temp
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
فیلم آموزش راهسازی آمادگی کنکور ارشد عمران، قسمت سوم: بخش دوم قوس افقی
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
۳۰۰ تست پرتکرار ریاضیات عمومی (۱)
قیمت: 24,000 تومان
24,000 تومان
نا موجود
تعامل تكنولوژی و معماری: بررسی و نقد آثار نورمن فاستر
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
اينم ايده‌ايه! معماري، فرم، كانسپت
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
آموزش مهندسی روسازی، قسمت دوازدهم: خرابی های روسازی
فروشگاه
temp
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
۳۰۰ تست پرتکرار ریاضیات عمومی (۲)
قیمت: 24,000 تومان
24,000 تومان
نا موجود
فيلم آموزش سيالات و هيدرولیک آمادگی کنکور ارشد عمران قسمت دوازدهم: جریان آرام و آشفته در لوله ها و کانال ها
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 16,500 تومان
16,500 تومان
آموزش اسکیس طراحی معماری 4
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
فیلم آموزش طراحی سازه فولادی فصل پنجم: تیر- ستون
فروشگاه
temp
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
فيلم آموزش تحليل سازه (مبحث پایداری)
فروشگاه
temp
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
آموزش مهندسی روسازی، قسمت دوم: اجزای تشکیل دهنده آسفالت (قیر و سنگدانه)
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
نام کتاب : مقاومت مصالح نویسنده (مولف) : نادر فنایی مترجم : کد کتاب : ۷۱۰۰ شـابک : ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۱۹-۸ سال انتشار : ۱۳۹۴ نوبت چاپ : ۱۲ نوع جلد : شوميز تعداد صفحات : ۹۲۸
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
آموزش مهندسی روسازی، قسمت پنجم: خاک بستر، زیراساس و اساس
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
فیلم آموزش کامل درس سیالات و هیدرولیک
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 500,000 تومان
500,000 تومان
مقاومت مصالح (ویرایش جدید)
قیمت: 79,000 تومان
79,000 تومان
فیلم آموزش مقاله نویسی ، مدرس: دانیال جاهد ارمغانی
فروشگاه
temp
قیمت: 75,000 تومان
75,000 تومان
جزئیات ارتقاء دهنده معماری
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
نا موجود
فیلم آموزش درس سیالات و هیدرولیک، قسمت سوم : تعاریف اولیه سیال و مشخصات سیال
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
ایده و خلاقیت در معماری ایرانی
قیمت: 48,500 تومان
48,500 تومان
فیلم آموزش ریاضیات آمادگی آزمون ارشد عمران  مبحث انتگرال دوگانه
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
فیلم آموزش طراحی سازه فولادی فصل چهارم: طراحی تیر – نیروی خمشی ( به همراه کنترل برش )
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
معمار + مهندس = ساختار
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 4,500 تومان
4,500 تومان
نا موجود
فیلم آموزش طراحی سازه های فولادی فصل سوم- ستون ها و اعضای فشاری
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
سازه‌های مشبک فضایی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
آموزش كروكي معماري
قیمت: 24,000 تومان
24,000 تومان
مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب
قیمت: 28,000 تومان
28,000 تومان
سیر اندیشه های معماری
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 27,000 تومان
27,000 تومان
پکیج مشاوره کارشناسی ارشد عمران
آموزشگاه
قیمت: 480,000 تومان
480,000 تومان
مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM
قیمت: 27,000 تومان
27,000 تومان
فیلم آموزش راهسازی آمادگی کنکور ارشد عمران، قسمت چهارم: قوس قائم
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
فیلم آموزش کامل ریاضیات و معادلات آمادگی کنکور کارشناسی ارشد عمران
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 480,000 تومان
480,000 تومان
کتاب مرجع کامل کنکور فتوگرامتری
قیمت: 37,000 تومان
37,000 تومان
فن شناسی معماری ایران
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
فیلم آموزش درس سیالات و هیدرولیک،قسمت چهارم: معادلات استاتیک سیالات و قوانین مانومترها
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 11,000 تومان
11,000 تومان
فیلم آموزش معادلات ديفرانسيل آمادگی کنکور کارشناسی ارشد عمران ،فصل اول: معادلات مرتبه اول ‎بخش دوم: معادلات همگن
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 13,000 تومان
13,000 تومان
فیلم آموزشی درس مکانیک خاک و پی مبحث دوم: تراکم خاک
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
فیلم آموزش راهسازی آمادگی کنکور ارشد عمران، قسمت دوم: قوس افقی
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
فیلم آموزشی درس مکانیک خاک و پی مبحث پنجم: توزیع تنش در توده خاک
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
کتاب تئوری الاستیسیته (کنکور دکتری)
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
فیلم آموزش درس سیالات و هیدرولیک، قسمت دوم: مشخصات سیال
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
ساختمان های فولادی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
کتاب مرجع کامل کنکور ژئودزی
قیمت: 85,000 تومان
85,000 تومان
مکانیک خاک (نسل جدید)
قیمت: 84,000 تومان
84,000 تومان
فيلم آموزش مكانيك خاک و پی-قسمت دهم: پی های سطحی
فروشگاه
temp
قیمت: 48,000 تومان
48,000 تومان
سازه های پارچه ای کششی
قیمت: 14,000 تومان
14,000 تومان
نا موجود
سازه های بتنی
قیمت: 19,000 تومان
19,000 تومان
آموزش مهندسی روسازی، قسمت سوم: آشنایی با آسفالت
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
فیلم آموزش مقاومت مصالح فصل اول: تنش و كرنش
فروشگاه
temp
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
فیلم آموزش راهسازی آمادگی کنکور ارشد عمران، قسمت ششم: مسائل تکمیلی
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 5,000 تومان
5,000 تومان
ریاضی عمومی ۱ چی میگه؟
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
طبیعت، منبع الهام
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
آشنایی با معماری جهان
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
فیلم آموزش ریاضیات آمادگی آزمون ارشد عمران مبحث مشتق
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
فیلم آموزش طراحی سازه های بتنی فصل اول - مقدمه و مباحث تئوری بتن
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 6,000 تومان
6,000 تومان
معماري ديجيتال: كاربرد فناوري‌هاي CAD/CAM/CAE در معماري
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
مبانی سازه برای معماران
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 28,000 تومان
28,000 تومان
پی سازی (نسل جدید)
قیمت: 84,000 تومان
84,000 تومان
مبانی فیزیک ساختمان 2
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 16,500 تومان
16,500 تومان
هیدرولیک (نسل جدید)
قیمت: 32,000 تومان
32,000 تومان