فیلم جلسه اول روسازی از دوره راهسازی و روسازی؛ آمادگی کنکور ارشد عمران ۹۸