سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، نرم افزار (یا نرم افزارهای) طراحی سازه های فضاکار چه کدامند؟

20:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، نرم افزار (یا نرم افزارهای) طراحی سازه های فضاکار چه کدامند؟

 سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ،  نرم افزار (یا نرم افزارهای) طراحی سازه های فضاکار چه کدامند؟

این راز  هم بر ملا شود که همگان بدانند با چه نرم افزاهایی سازه های فضاکار طراحی می گردند!

با سری انتقال تجربه، مهندس طالقانی رییس هیئت مدیره شرکت فضا سازه نقش جهان در باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت : www.fazasazeh.com