13141
02:08

آیا دوره تناوب و جابجایی سازه فولادی طراحی شده با روش مستقیم درست است؟

در این فیلم  به این سوال پاسخ داده می شود: آیا دوره تناوب و جابجایی سازه فولادی طراحی شده با روش مستقیم درست است؟

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

playlist

پکیج استثنایی 808