جابجایی، Displacement

جابجایی، Displacement

جابجایی، Displacement

جابجایی در دینامیک حرکتی است که در آن، همه‌ی نقاط جسم به یک اندازه و در یک جهت حرکت کنند. در جسمی که حرکت جابجایی انجام می‌دهد، اگر خط راستی در صفحه روی جسم رسم شود، امتداد خط در طول مدت حرکت ثابت می‌ماند.

برای یک جسم در فضا، جابجایی می‌تواند حاصل جمع سه جابجایی در راستای سه محور باشد که به جسم سه درجه آزادی می‌دهد. در حقیقت حرکت کلی یک جسم صلب در فضای سه‌بعدی، حاصل ۳ جابجایی در راستای ۳ محور و ۳ دوران به دور ۳ محور (۶ درجه آزادی) است. ولی برای یک ذره، با توجه به درنظر نگرفتن ابعاد آن، دوران معنی نمی‌دهد و ذره تنها ۳ درجه آزادی دارد.

بردار جابجایی تغییرات بردار مکان یک جسم نسبت به مکان ابتدایی آن است. بردار جابجایی نمایش ساده‌ای از حرکت جسم است. در واقع بردار جابجایی اطلاعاتی از مسیر حرکت یا سرعت لحظه‌ای حرکت در بر ندارد و تنها مقدار تغییرات کلی مکان جسم را بیان می‌دارد. مسافت طی شده توسط جسم در حین حرکت برابر با طول مسیر طی شده توسط جسم است.

منبع

اخبار

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - جابجایی، Displacement