طراحی دستی تیر بتنی با استفاده از خروجی ETABS 2015

25:21

طراحی دستی تیر بتنی با استفاده از خروجی ETABS 2015

در این فیلم آموزشی طراحی دستی یک نمونه تیر بتنی  با استفاده از خروجی نرم افزار ایتبس که از پنجره information تیر استخراج می شود به شما مهندسان آموزش داده می شود. 

بیشترین کاربرد این فیلم برای دانشجویانی است که می خواهند طراحی دستی درس پروژه بتن دانشگاهی خود را انجام دهند.

مطالب مرتبط:

ایبوک 172: آموزش جامع نرم افزار ETABS 2015

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم