21792
10:01

بخشی از فیلم آموزشی انتخاب شتابنگاشت بر اساس ضوابط آیین نامه ۲۸۰۰ از سایت Peer، نحوه مقیاس نمودن با کمک نرم افزار seismosignal و وارد کردن در نرم افزارهای ETABS و SAP

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحهمراجعه کنید.

playlist

پکیج استثنایی 808