9216
02:52

وبینار علمی تخصصی متره و برآورد، جلسه اول، از طرف گروه 808

وبینار علمی تخصصی ورکشاپ شماره 11- آشنایی با متره برآورد و صورت وضعیت نویسی جلسه اول، از طرف گروه 808

playlist

پکیج استثنایی 808